SOKOJ APP

mar 25 2014

Ovo je kratak, ali sadržajan dopis koji je poslat SOKOJ-u, kao odgovor na njihov dopis (pogledajte: https://pbs.twimg.com/media/Bjj69x5IgAEvhn0.jpg i https://pbs.twimg.com/media/Bjj8pczIAAA_-mn.jpg bez potpisa, bez mesta i bez datuma.
Ovako sam ja uradio. Vi uradite kako Vi mislite da treba.
A ja mislim da zakone treba poštovati, i da to što je neko SOKOJ mu ne daje pravo da se bahato ponaša.
Ko hoće, može da preuzme Dopis SOKOJu.

No responses yet

Odluka NBS koju nećete naći na sajtu NBS

dec 25 2013

Na osnovu člana 15. stav 1. i člana 63. stav 2. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12 i 106/12), Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O MINIMALNIM STANDARDIMA UPRAVLJANJA INFORMACIONIM SISTEMOM FINANSIJSKE INSTITUCIJE [.PDF 202KB], koja je 20.12.2013. godine objavljena u Službenom glasniku RS, broj 113/2013, a čija primena počinje 1.1.2014. odnosno 1.7.2014. godine.
Navedenu odluku nećete naći na sajtu NBS. To meni lično smeta.

No responses yet

Ukidanje prvostepene presude koja se zasniva na preuzetim ili kopiranim delovima obrazloženja drugih sudskih odluka

nov 21 2013

Zakon o parničnom postupku član 391

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pž. 1768/2013 od 15.10.2013. godine)

Preuzimanje, kopiranje delova obrazloženja iz sudskih odluka donetih u sporovima sa istom jednom ili obe parnične stranke, ali u različitoj činjenično-pravnoj situaciji, čini presudu nepodobnom za razumevanje i za ispitivanje njene pravilnosti. Continue Reading »

2 responses so far

Poreski tretman prihoda koji fizičko lice ostvari izdavanjem reklamnog prostora na internet sajtu stranom pravnom licu

okt 24 2012

Zakon o porezu na dohodak građana čl. 85

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-155/2012-04 od 12.6.2012. godine)

Kada fizičko lice kao autor i vlasnik sajta ostvari prihod u vidu naknade koju mu isplaćuje strano pravno lice po osnovu korišćenja reklamnog prostora na sopstvenom internet sajtu fizičkog lica, s tim da strano pravno lice ne dobija nikakva prava na sam (sadržaj) sajta, već samo kupuje reklamni prostor na sajtu, taj prihod (po osnovu davanja na korišćenje reklamnog prostora) ima poreski tretman drugih prihoda fizičkog lica i podleže plaćanju poreza na dohodak građana  Continue Reading »

16 responses so far

Zahtev spameru

okt 04 2012

Nakon višegodišnje borbe protiv domaće neželjene pošte koja se uglavnom ogledala u beskonačnoj prevenciji i edukaciji domaćih spamera, odlučio sam da preduzmem najosnovnije korake koje mi zakoni ove zemlje stavljaju na raspolaganje.

Zaista smatram da sam bio veoma strpljiv, tolerantan, pun razumevanja za moderne svetske trendove i krizu u kojoj se naša privreda nalazi. Kada bih primio poruku od domaćeg pošiljaoca neželjene elktronske pošte (nardoski rečeno: spamera) ja bih prvo zvao telefonom, tražio nekog ko je zadužen za marketing, objašnjavao razliku između opt-in i opt-out sistema, edukovao u pogledu propisa koji se primenjuju i na kraju molio da više to ne čine. Continue Reading »

31 responses so far

Korišćenje službene internet adrese u obavljanju delatnosti privrednog društva

jun 01 2012

Zakon o obligacionim odnosima čl. 17 i 262

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 10236/2011(3) od 24.4.2012. godine)

Protivno je dobrim poslovnim običajima i načelu savesnosti i poštenja osporavanje zakonskog zastupnika pravnog lica da lice koje je vršilo elektronsku prepisku sa službenog „e-maila“ tog pravnog lica sa memorandumom i svim podacima za to nije imalo ovlašćenje, jer niko ne može trpeti štetu zato što u dobroj veri komunicira sa licem koje je od strane pravnog lica ovlašćeno da koristi službenu internet adresu sa memorandumom privrednog društva, već za štetu mora da odgovara odgovorno pravno lice u kome taj zaposleni radi. Continue Reading »

No responses yet

Elektronska forma ponude i prihvatanje ponude

jun 01 2012

Zakon o obligacionim odnosima čl. 38 i 39

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 10236/2011(3) od 24.4.2012. godine)

Prihvatanje ponude je izjava volje kojom se jedna strana saglašava sa primljenom ponudom i na osnovu koje nastaje ugovor i relevantna je ako po sadržini odgovara ponudi u pogledu bitnih sastojaka ugovora. Prihvatanje ponude ne mora biti u određenoj formi, osim ako zakon propisuje posebnu formu za zaključenje takvog ugovora, ali je u pravnom prometu uobičajeno da se prihvat ponude učini u formi u kojoj je data ponuda. Continue Reading »

No responses yet

Nemogućnost ispravke izvornika presude

jun 01 2012

Zakonik o krivičnom postupku član 368 stav 1 tačka 11)

Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Kž1. 5/2011 od 15.4.2011. godine

Mogućnost ispravke izvornika presude nije predviđena odredbama Zakonika o krivičnom postupku. Continue Reading »

No responses yet

Poreski tretman prometa koji vrši obveznik PDV – član klastera kada naknadu ostvaruje od udruženja (klastera)

apr 14 2012

Zakon o porezu na dodatu vrednost član 5.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-32/2012-04 od 22.3.2012. godine) 

U slučaju kada udruženje (klaster) prenosi novčana sredstva po programu o rasporedu i korišćenju sredstava, obvezniku PDV – članu klastera, na osnovu zaključenog ugovora, a na ime realizacije određenog projekta, obveznik PDV dužan je da obračuna i plati PDV po opštoj stopi od 18% Continue Reading »

No responses yet

O pečatu firme

feb 21 2012

Nakon bezuspešnog pokušaja otvaranja računa za novoosnovano društvo sa ograničenom odgovornišću, kao i zbog poprilične količine administrativnog obespravljivanja zakonom datih prava, odlučio sam jednom i za svagda da razrešim misteriju obaveznosti postojanja pečata za firme. Continue Reading »

32 responses so far

Older posts »