Korišćenje službene internet adrese u obavljanju delatnosti privrednog društva

Zakon o obligacionim odnosima čl. 17 i 262 (Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 10236/2011 od 24.4.2012. godine) Protivno je dobrim poslovnim običajima i načelu savesnosti i poštenja osporavanje zakonskog zastupnika pravnog lica da lice koje je vršilo elektronsku prepisku sa službenog „e-maila“ tog pravnog lica sa memorandumom i svim podacima za to nije imalo ovlašćenje, jer niko ne može trpeti štetu zato što u dobroj veri komunicira sa licem koje je od strane pravnog lica ovlašćeno da koristi službenu internet adresu sa memorandumom privrednog društva, već za štetu mora da odgovara odgovorno pravno lice u kome taj zaposleni radi.

Elektronska forma ponude i prihvatanje ponude

Zakon o obligacionim odnosima čl. 38 i 39 (Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 10236/2011 od 24.4.2012. godine) Prihvatanje ponude je izjava volje kojom se jedna strana saglašava sa primljenom ponudom i na osnovu koje nastaje ugovor i relevantna je ako po sadržini odgovara ponudi u pogledu bitnih sastojaka ugovora. Prihvatanje ponude ne mora biti u određenoj formi, osim ako zakon propisuje posebnu formu za zaključenje takvog ugovora, ali je u pravnom prometu uobičajeno da se prihvat ponude učini u formi u kojoj je data ponuda.

Nemogućnost ispravke izvornika presude

Zakonik o krivičnom postupku član 368 stav 1 tačka 11) (Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Kž1. 5/2011 od 15.4.2011. godine) Mogućnost ispravke izvornika presude nije predviđena odredbama Zakonika o krivičnom postupku.